Els teus moments #llivia

ANUNCIS I EDICTES OFICIALS

Consulti els anuncis i edictes oficials publicats

Aprovació inicial Pla Parcial Sector 1 àmbit NP2 Llívia

Aprovació del Text Refós MP PICC al NP2, de Llívia

Anunci d’aprovació inicial de la Memòria Valorada "PROJECTE DE MILLORES EN LA VIALITAT DE LLIVIA, 1ª FASE", de Llívia.

Publicat al BOPG de data 22 de setembre

Anunci d’aprovació inicial de la Memòria Valorada "ARRANJAMENT DE SENDERS", de Llívia.

Publicat al BOPG de data 13 de juliol de 2021

Anunci d’aprovació inicial del projecte de les obres per les instal·lacions de tractament de l'aigua per assolir els objectius propis de banys termals.

Publicat al BOPG de data 21 de juny de 2021

Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 4/2020

Publicat al BOPG de data 7 d'agost 2020

Edicte d'aprovació inicial modificació de crèdit 3/2020

publicat al BOP de Girona data 8 de juny 2020

Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya en la parcel.la situada a la Carretera de Gorguja, número 1, de Llívia.

Publicat al BOP de Girona, de data 27 de febrer 2020

Anunci d'exposició pública del projecte d'actuacions específiques d'interès públic en SNU

Publicat al BOPG de data 9 de març

Anunci d'aprovació inicial de l'ordenança de la taxa per la prestació de serveis en l'espai d'aigües termals

Publicat al BOPG de data 24/02/2020

Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost i Plantilla 2020

Publicat al BOP de Girona, de data 15 de gener 2020

Edicte d'aprovació inicial modificació de crèdit 7/2019

publicat al BOP de Girona data 28 de novembre

Edicte d'aprovació inicial modificació de crèdit 6/2019

publicat al BOP de Girona data 8 d'octubre 2019

Edicte d'aprovació inicial modificació de crèdit 4/2019

publicat al BOP de Girona núm. 155, de data 13 d'agost 2019

Anunci d'exposició pública Compte General 2018

Publicat al BOP de data 20 de maig 2019

Anunci d'aprovació inicial modificació de crèdit 3/2019

Publicat al BOP de data 20 de maig de 2019

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2019

Publicat al BOPG de data 1 d'abril de 2019

Anunci d'aprovació definitiva del Projecte de Banys Termals al Parc de Sant Guillem, de Llívia

Publicar al BOPG núm. 19 de 28 de gener

Anunci d'aprovació definitiva del Pressupost i Plantilla per l'any 2019

Publicat al BOPG de data 28 de gener de 2019

Anunci d’aprovació inicial de projecte d’obres municipals, Projecte Banys Termals.

Publicat al BOPG de data 28 de gener de 2.019

Anunci d’aprovació del pla normatiu per a l’any 2.019

Publicat al BOPG de data 31 de gener de 2019

Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019.

Publicat al BOPG de 3 de gener de 2019

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2018

Publicat al BOPG de 30 de novembre

Anunci d'aprovació inicial de projecte d'obres municipals, pavimentació dels Carrers Bulloses, Camí d'Ur, Camí Ral, Devesetes i inici Raval

Publicat al BOPG núm. 212, de 6 de novembre de 2.018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2018

Publicat al BOPG de data 7 de novembre de 2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2018

Publicat al BOPG núm. 203 de data 22 d'octubre de 2.018

Anunci d'aprovació definitiva dels Projectes per l’execució de les obres d’asfaltatge del camí d’accés al nucli de Cereja i pavimentació de la Pujada de Vernet, de Llívia

Publicat al BOP núm. 199 de 16 d'octubre de 2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2018

Publicat al BOPG núm. 190, de data 2 d'octubre de 2018

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l'Associació Camí Ramader de Marina

Publicat al BOPG de data 3 d'octubre de 2018

Anunci d’aprovació inicial de modificació del Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya en l'àmbit del PEU de Concellabre

Publicat al BOPG número 168, de 30 d'agost de 2018

Edicte d'ampliació de termini de l'anunci d'aprovació inicial

Anunci d’aprovació inicial de projecte d’obres municipals- Reforma i Ampliació CEIP Jaume I

Publicat al BOPG número 142, de 23 de juliol de 2018

Anunci 34/2018 - Delegació funcions d'Alcaldia per absència de l'Alcalde del 27 al 31 d'agost de 2018

Publicació al BOP de Girona

Anunci d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Associació Camí Ramader de Marina

Publicat al BOPG número 148, d'1 d'agost de 2018

anunci d’aprovació inicial de projecte d’obres municipals: Asfaltat Camí de Cereja i Pavimentació Pujada de Vernet

Publicat al BOPG número 155, de 10 d'agost de 2018

Anunci 28/2018, convocatòria provisió càrrecs jutge de pau titular i suplent.

Publicat al BOP número 124, de 27 de juny de 2018.

Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018

Publicat al BOPG número 122, de 25 de juny de 2018

Anunci 23-2018. Aprovació definitiva projecte obertura pou Prades del Segre.

Publica al BOP número 115, de 14 de juny de 2018.

Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018

Publicat al BOPG núm. 112, de data 11 de juny de 2.018

Anunci 9/2018, aprovació inicial i si s'escau definitiva del projecte d'obertura d'un pou de sondeig per investigació d'aigues termals a Sant Guillem.

Publicat al BOP de Girona número 86 de 4 de maig de 2018.

Anunci 5/2018, aprovació document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Publicat al BOP de Girona número 78 de 23 d'abril de 2018.

Anunci 4/2018, aprovació modificació de crèdit 2/2018

Publicat al BOP de Girona número XXXXX

Anunci 3/2018. Adjudicació contracte administratiu projecte executiu i direcció d'obres Reforma i Ampliació CEIP Jaume I.

 

Publicat al BOP número 54 de 16 d emarç de 2018.

Edicte 2-2018 Anul.lació Decret delegació funcions Alcaldia al 1r. Tinent d'Alcalde del 15 al 28 de febrer de 2018.

Publicat al BOP número 45 de 5 de març de 2018.

Edicte 1-2018 Delegació de funcions en el 1r. tinent d'Alcalde Sr. Josep Pous per absència de l'Alcalde del 15 al 28 de febrer de 2018.

Publicat al BOP número 30 de 12/02/2018.

Anunci 30/2017. Aprovació definitiva projecte constructiu pou a Cereja.

Publicat al BOP número 242 de data 21/12/2017

.Anunci 29-2017 Licitació Contracte Redacció Projecte Executiu i Direcció Obres Reforma i Ampliació CEIP Jaume I, de Llívia.

Publicat al BOP número 234 de data 11/12/2017

Anunci 28-2017. Aprovació inicial i si s'ecau definitiva del Projecte d'obertura d'un pou de sondeig per investigació d'aigües subterrànies a Cereja.

Publicat al BOP número 214 de 9-11-2017.

Edicte número 26/2017. Formalització contracte obres carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP número 165 de 29/08/2017.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 4/2017.

Publicat al BOP de Girona 155, del 14 d'agost de 2017.

Edicte número 25/2017. Rebocació de les delegacions en favor de la junta de govern local.

Publicat al BOP número 148 de 3 d'agost de 2017.

Anunci 22/2017. Aprovació definitiva projecte millora i condicionament carrer d Puigcerdà.

Publicat al BOP NÚMERO 108 de 7 de juny de 2017, web i tauló.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 2/2017.

Publicat al BOP 109 de 8 de juny de 2017.

Anunci 16/2017. Aprovació definitiva projecte dipòsit i reg camp de fútbol.

Publicat al BOP 95 de 18 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Anunci 15/2017. Aprovació definitiva projecte arranjament camí Sant Guillem.

Publicat al BOP 95 de 18 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 1/2017.

Publicat al BOP 87 del 8 de maig de 2017.

Anunci 14/2017. Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques del carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP 92 de 15 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Link contractació.

Anunci 13/2017. Bases i convocatòria del procés per a la contractació laboral d'un tècnic de turisme.Anunci.

Publicat al DOGC número 7348 d'11 d'abril de 2017.

BOP 72 de 12/04/2017.

Termini de presentació instàncies: Del 13/04/2017 al 03/05/2017.

Anunci 12/2017. Bases i convocatòria del procés de selecció de personal per la brigada municipal.

Publicat al DOGC número 7348 d'11 d'abril de 2017.

BOP 72 de 12/04/2017.

Termini de presentació instàncies: Del 13/04/2017 al 03/05/2017.

Anunci 11/2017. Aprovació projecte arranjament camí Sant Guillem - Llívia.

Publicat BOP número 70 de 10 d'abril de 2017.

Anunci 10/2017. Aprovació projecte dipòsit d'aigua reg camp de futbol.

Publicat al BOP 70 de 10 d'abril de 2017.

Edicte aprovació inicial projecte de millora i condicionament de serveis del carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP número 46 de 7 de març de 2017.

 

Anunci aprovació definitiva modificació inventari a 31/12/2016.

Publicat al BOP número 42 de 1 de març de 2017.

Anunci 5/2017. Adjudicació contracte adjudicació servei de recollida de residus, transport i neteja de vies públiques.

Publicat al BOP, DOUE, BOE, i perfil del contractant.

Edicte aprovacío definitiva del Pressupost i plantilla Ajuntament 2017.

Publicat al BOP número 42 de 1 de març de 2017.

Anunci, oferta pública d'ocupació, Ajuntament de Llívia any 2017.

Publicat al BOP número 40 de 27 de febrer de 2017.

Edicte 4/2017. Aprovació inicial pressupost 2017 i plantilla personal exercici 2017.

Publicació al BOP de Girona, número 16 de 24 de gener de 2017.

Edicte 3/2017. Exposició Pública Actualització i Rectifiacció Inventari Municipal a 31-12-2016.

Publicat al BOP de Girona, número 30, de 19 de gener de 2017.

Edicte 2/2017. Convocatòria Ple Extraordinari pel dia 12/01/2017.

Edicte 1/2017. Baixa drets exercicis anteriors.

Publicat al BOP de Girona número 12 de 18 de gener de 2017.

Edicte 48/2016. Convocatòria Ple Ordinari 7/2016, dia 29/12/2016.

Edicte 47/2016. Aprovació definitiva ordenances fiscals per al 2017.

Publicació BOP de Girona número 245, de 27/12/2016.

Edicte 46/2016. Aprovació definitiva expedient modificatiu 6/2016. Crèdits extraordinaris.

Edicte 45/2016. Aprovació definitiva expedient modificatiu 4/2016. Suplement de crèdit.

Edicte 44/2016. Expedient modificació de crèdit 6/2016. Modalitat de crèdits extraordinaris.

Publicació BOP, Web i Tauló.

Edicte 43/2016. Covocatòria ple extraordinari 6/2016, de 9 de novembre de 2016.

Només taulo d'anuncis i web.

Edicte 42-2016. Modificació plantilla de personal de l'exercici 2016.

Data de publicació al BOP 02/12016, número 209

Edicte 41-2016. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals, exercici 2017.

Data de publicació al BOP 27/10/2016, número 206.

Edicte 40-2016. Expedient modificatiu de crèdit 4/2016.

Data de publicació al BOP 02/11/2016, número 209

Edicte 39-2016. Convocatòria Ple 5/2016, dia 20/10/2016. 

 

Edicte 38-2016. Delegació funcions alcaldia al senyor Josep Pous Rodríguez, del 10 al 16 d'octubre.

Anunci 37/2016. Atorgament subvencions entitats esportives de Llívia previstes nominativament al pressupost 2016.

Data de publicació al BOP 13/10/2016, número 196.

Anunci 17-2016  LLicència ambiental per a l'activitat de planta de compostatge per a restes vegetals a la parcel.la 62 del polígon 4 de Llívia.(Publicat al BOP de Girona núm.79 , de 26/04/2016   ).

Anunci 16-2016- PROPOSTA NOMENAMENT COM A SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE L'AGRUPACIÓ DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA A FAVOR D'ALBERT VILAJOANA ESPAÑOL

Anunci 15-2016 LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 14-2016 LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 13-2016 LLista Provisional d'apirants admesos i exclosos en concurs per proveir interinament la plaça de secretaria intervenció de l'agrupació constituïda pels municipis de Llíva i Guils de Cerdanya.

Anunci 12-2016 Aprovació definitiva Relació Llocs de Treball Ajuntament de Llívia(Publicat al BOP de Girona núm.57 , de 23-03-2016  i al DOGC núm.7084 , de22-03-2016 ).

Anunci 11-2016 Aprovació definitiva Projecte Enderroc Edifici Annex als Cuartels(Publicat al BOP de Girona núm.56 , de 22-03-2016  i al DOGC núm.7082 , de18-03-2016 ).

Edicte 9/2016 Aprovació definitiva pressupost 2016 i plantilla de personal.(Publicat al BOP de Girona núm.49 , de 11-03-2016  ).

Anunci 8/2016 Bases i convocatòria per a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball de Secretaria-Intervenció (Publicat al BOP de Girona núm. 40, de  20-02-2016).

Anunci 7/2016 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Llívia (Publicat al BOP de Girona núm. 38, de 25-02-2016).

Edicte 6/2016 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis (Publicat al BOP de Girona núm. 36, de 23-02-2016).

Anunci 5/2016 Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals.(Publicat al BOP de Girona núm. 33, de 18-02-2016).

Anunci 4/2016 Aprovació inicial pressupost i de la plantilla de personal per al 2016.(Publicat al BOP de Girona núm. 28, de 11-02-2016). 

Edicte 3/2016 Convocatoria del Ple núm. 1/2016, de 9-02-2016, a les 21h.

Anunci 2/2016 Aprovació definitiva de l'actualització i rectificació de l'inventari municipal referit a 31-12-2014 (Publicat al BOP de Girona núm. 26, de 9-02-2016). 

Anunci 1/2016  Aprovació inicial Projecte d’enderroc de l’edifici annex als Cuartels (Publicat al BOP de Girona núm. 23, de 4-02-2016).

ACTA DEL DIA 31-03-2016 DEL TRIBUNAL PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ CONSTITUÏDA POELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

ACTA DEL DIA 5-04-2016 DE L'ENTEVISTA FETA PEL TRIBUNAL, ALS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

Edicte 18-2016 CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL TEMPORAL(Publicat al BOP de Girona núm. , de   i al DOGC núm. , de ).

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions