Els teus moments #llivia

ANUNCIS I EDICTES OFICIALS

Consulti els anuncis i edictes oficials publicats en 2016

Anunci 30/2017. Aprovació definitiva projecte constructiu pou a Cereja.

Publicat al BOP número XXXX de data XXXXX

.Anunci 29-2017 Licitació Contracte Redacció Projecte Executiu i Direcció Obres Reforma i Ampliació CEIP Jaume I, de Llívia.

Publicat al BOP número 234 de data 11/12/2017

Anunci 28-2017. Aprovació inicial i si s'ecau definitiva del Projecte d'obertura d'un pou de sondeig per investigació d'aigües subterrànies a Cereja.

Publicat al BOP número 214 de 9-11-2017.

Edicte número 26/2017. Formalització contracte obres carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP número 165 de 29/08/2017.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 4/2017.

Publicat al BOP de Girona 155, del 14 d'agost de 2017.

Edicte número 25/2017. Rebocació de les delegacions en favor de la junta de govern local.

Publicat al BOP número 148 de 3 d'agost de 2017.

Anunci 22/2017. Aprovació definitiva projecte millora i condicionament carrer d Puigcerdà.

Publicat al BOP NÚMERO 108 de 7 de juny de 2017, web i tauló.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 2/2017.

Publicat al BOP 109 de 8 de juny de 2017.

Anunci 16/2017. Aprovació definitiva projecte dipòsit i reg camp de fútbol.

Publicat al BOP 95 de 18 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Anunci 15/2017. Aprovació definitiva projecte arranjament camí Sant Guillem.

Publicat al BOP 95 de 18 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdit 1/2017.

Publicat al BOP 87 del 8 de maig de 2017.

Anunci 14/2017. Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques del carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP 92 de 15 de maig de 2017, WEB i Tauló.

Link contractació.

Anunci 13/2017. Bases i convocatòria del procés per a la contractació laboral d'un tècnic de turisme.Anunci.

Publicat al DOGC número 7348 d'11 d'abril de 2017.

BOP 72 de 12/04/2017.

Termini de presentació instàncies: Del 13/04/2017 al 03/05/2017.

Anunci 12/2017. Bases i convocatòria del procés de selecció de personal per la brigada municipal.

Publicat al DOGC número 7348 d'11 d'abril de 2017.

BOP 72 de 12/04/2017.

Termini de presentació instàncies: Del 13/04/2017 al 03/05/2017.

Anunci 11/2017. Aprovació projecte arranjament camí Sant Guillem - Llívia.

Publicat BOP número 70 de 10 d'abril de 2017.

Anunci 10/2017. Aprovació projecte dipòsit d'aigua reg camp de futbol.

Publicat al BOP 70 de 10 d'abril de 2017.

Edicte aprovació inicial projecte de millora i condicionament de serveis del carrer Puigcerdà.

Publicat al BOP número 46 de 7 de març de 2017.

 

Anunci 5/2017. Adjudicació contracte adjudicació servei de recollida de residus, transport i neteja de vies públiques.

Publicat al BOP, DOUE, BOE, i perfil del contractant.

Edicte aprovacío definitiva del Pressupost i plantilla Ajuntament 2017.

Publicat al BOP número 42 de 1 de març de 2017.

Anunci, oferta pública d'ocupació, Ajuntament de Llívia any 2017.

Publicat al BOP número 40 de 27 de febrer de 2017.

Edicte 4/2017. Aprovació inicial pressupost 2017 i plantilla personal exercici 2017.

Publicació al BOP de Girona, número 16 de 24 de gener de 2017.

Edicte 3/2017. Exposició Pública Actualització i Rectifiacció Inventari Municipal a 31-12-2016.

Publicat al BOP de Girona, número 30, de 19 de gener de 2017.

Edicte 2/2017. Convocatòria Ple Extraordinari pel dia 12/01/2017.

Edicte 1/2017. Baixa drets exercicis anteriors.

Publicat al BOP de Girona número 12 de 18 de gener de 2017.

Edicte 48/2016. Convocatòria Ple Ordinari 7/2016, dia 29/12/2016.

Edicte 47/2016. Aprovació definitiva ordenances fiscals per al 2017.

Publicació BOP de Girona número 245, de 27/12/2016.

Edicte 46/2016. Aprovació definitiva expedient modificatiu 6/2016. Crèdits extraordinaris.

Edicte 45/2016. Aprovació definitiva expedient modificatiu 4/2016. Suplement de crèdit.

Edicte 44/2016. Expedient modificació de crèdit 6/2016. Modalitat de crèdits extraordinaris.

Publicació BOP, Web i Tauló.

Edicte 43/2016. Covocatòria ple extraordinari 6/2016, de 9 de novembre de 2016.

Només taulo d'anuncis i web.

Edicte 42-2016. Modificació plantilla de personal de l'exercici 2016.

Data de publicació al BOP 02/12016, número 209

Edicte 41-2016. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals, exercici 2017.

Data de publicació al BOP 27/10/2016, número 206.

Edicte 40-2016. Expedient modificatiu de crèdit 4/2016.

Data de publicació al BOP 02/11/2016, número 209

Edicte 39-2016. Convocatòria Ple 5/2016, dia 20/10/2016. 

 

Edicte 38-2016. Delegació funcions alcaldia al senyor Josep Pous Rodríguez, del 10 al 16 d'octubre.

Anunci 37/2016. Atorgament subvencions entitats esportives de Llívia previstes nominativament al pressupost 2016.

Data de publicació al BOP 13/10/2016, número 196.

Anunci 17-2016  LLicència ambiental per a l'activitat de planta de compostatge per a restes vegetals a la parcel.la 62 del polígon 4 de Llívia.(Publicat al BOP de Girona núm.79 , de 26/04/2016   ).

Anunci 16-2016- PROPOSTA NOMENAMENT COM A SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE L'AGRUPACIÓ DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA A FAVOR D'ALBERT VILAJOANA ESPAÑOL

Anunci 15-2016 LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 14-2016 LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 13-2016 LLista Provisional d'apirants admesos i exclosos en concurs per proveir interinament la plaça de secretaria intervenció de l'agrupació constituïda pels municipis de Llíva i Guils de Cerdanya.

Anunci 12-2016 Aprovació definitiva Relació Llocs de Treball Ajuntament de Llívia(Publicat al BOP de Girona núm.57 , de 23-03-2016  i al DOGC núm.7084 , de22-03-2016 ).

Anunci 11-2016 Aprovació definitiva Projecte Enderroc Edifici Annex als Cuartels(Publicat al BOP de Girona núm.56 , de 22-03-2016  i al DOGC núm.7082 , de18-03-2016 ).

Edicte 9/2016 Aprovació definitiva pressupost 2016 i plantilla de personal.(Publicat al BOP de Girona núm.49 , de 11-03-2016  ).

Anunci 8/2016 Bases i convocatòria per a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball de Secretaria-Intervenció (Publicat al BOP de Girona núm. 40, de  20-02-2016).

Anunci 7/2016 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Llívia (Publicat al BOP de Girona núm. 38, de 25-02-2016).

Edicte 6/2016 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis (Publicat al BOP de Girona núm. 36, de 23-02-2016).

Anunci 5/2016 Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals.(Publicat al BOP de Girona núm. 33, de 18-02-2016).

Anunci 4/2016 Aprovació inicial pressupost i de la plantilla de personal per al 2016.(Publicat al BOP de Girona núm. 28, de 11-02-2016). 

Edicte 3/2016 Convocatoria del Ple núm. 1/2016, de 9-02-2016, a les 21h.

Anunci 2/2016 Aprovació definitiva de l'actualització i rectificació de l'inventari municipal referit a 31-12-2014 (Publicat al BOP de Girona núm. 26, de 9-02-2016). 

Anunci 1/2016  Aprovació inicial Projecte d’enderroc de l’edifici annex als Cuartels (Publicat al BOP de Girona núm. 23, de 4-02-2016).

ACTA DEL DIA 31-03-2016 DEL TRIBUNAL PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ CONSTITUÏDA POELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

ACTA DEL DIA 5-04-2016 DE L'ENTEVISTA FETA PEL TRIBUNAL, ALS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

Edicte 18-2016 CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL TEMPORAL(Publicat al BOP de Girona núm. , de   i al DOGC núm. , de ).

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions