Votre-temps #llivia

ORDINATIONS MUNICIPALES

Pot consultar les ordenances municipals

-Ordenança fiscal núm 1 general de les contribucions especials pdf

-Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic.pdf

-Ordenança Fiscal núm 3 Reguladora de la Taxa de Clavegueram.pdf

-Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal.pdf

-Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de subministrament d'aigua.pdf

-Ordenança fiscal núm.6 reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius.pdf

-Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per la Utilització dels Serveis de Guarderia Municipal.pdf

-Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa per Expedició de la Taxa per LLicència d'Obertura d'Establiments.pdf

-Ordenança fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per Expedició de la Taxa per l'Ocupació de Terrny d'Ús Públic amb Mercaderies, Material de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Estintols, Bastides i Altres Instal·lacionsAnàlogues.pdf

-Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries.pdf

-Ordenança fiscal núm 11 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.pdf

-Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de les taxes del Fórum i instal.lacions esportives complementàries.pdf

-Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora   de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Espacial del Domini Públic.pdf

-Ordenança fiscal núm 14 reguladora de limpost sobre activitats econòmiques.pdf

-Ordenança fiscal núm 15 bens immobles.pdf

-Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de l'Impost sobre  Construccions, Instal·lacions i Obres.pdf 

-Ordenança fiscal núm. 17 Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana.pdf

-Ordenança fiscal núm. 18 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecanica.pdf

-Núm. 19 Ordenança General Reguladora de Preus Públics.pdf

-Ordenança Fiscal núm 25 Reguladora de les Taxes per expedició de llicències urbanístiques.pdf

-Ordenança fiscal núm. 31 reguladora del preu públic per entrada, visita i altres preus del Museu municipal de la Farmacia.pdf

  • Soyez-vous informés

    inscrivez-vous gratuitement à la newsletter

  • Comment arriver

    nous vous aidons à arriver

Le vôtre tems #llivia

PARTAGÉ LLÍVIA

Le magazine

VIVRE LLÍVIA

Voire toutes des éditions